دریافت جایزه عالی بین المللی توسط جشنواره بین المللی پرواز

تقدیر وزیر هند از دبیر جشنواره بین المللی پرواز