دستگاهی برای تسهیل استفاده نابینایان از ماشین لباسشویی

ارائه برنامه موبایل ویژه نابینایان توسط مایکروسافت