ستاره فوتبال نابینایان برزیل، رئیس کمیته پارالمپیک این کشور شد

سالگرد درگذشت دکتر محمد خزائلی، بنیانگذار انجمن حمایت از نابینایان

شناگر نابینا پر افتخارترین ورزشکار پارالمپیک