ستاره فوتبال نابینایان برزیل، رئیس کمیته پارالمپیک این کشور شد

ورزشکار قطع عضو مصری عرض دریای سرخ را شنا کرد

سریعترین نابینای دنیا از رکوردشکنی هایش می گوید

سالگرد درگذشت دکتر محمد خزائلی، بنیانگذار انجمن حمایت از نابینایان

قاریان نابینای مصری، وارثان راستین داوود نبی

یک نابینا، بزرگترین پیانیست سبک جَز تمام اعصار

شناگر نابینا پر افتخارترین ورزشکار پارالمپیک