معرفی دکتر ” بهروز افروز ” نابینای جوان و موفق در مجله بین المللی UP WORDS